top of page

Verslag gemeenteraadsvergadering 27 oktober 2021

Enkele opvallende zaken uit de raadsvergadering van deze maand.


Interpellatie over de Kooij-hoek

De vergadering van 27 oktober begon met een interpellatiedebat, aangevraagd door Groen Links, PvdA en VoorBaarn. Het interpellatiedebat is een instrument dat maar weinig gebruikt wordt in de Baarnse gemeenteraad. Het geeft de mogelijkheid het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat, bedoeld om een actueel essentieel politiek punt aan de orde te stellen. In dit geval ging het over de verkeerssituatie op het kruispunt Eemnesserweg/Nieuwstraat/Dalweg, met name over het laden en lossen ten behoeve van de Aldi. Het college werd aangesproken op het niet voldoende uitvoeren van eerder afgesproken maatregelen.


Hoewel dit dossier al jaren speelt, en verschillende wethouders zich hiermee bezig hebben gehouden, waren de pijlen vooral gericht op onze wethouder Jannelies Vissers, als wethouder ‘verkeer’ politiek verantwoordelijk. Jannelies kwam met een duidelijke beantwoording, draaide niet om de gemaakte fouten heen en kwam met concrete voorstellen hoe met dit onderwerp verder te gaan. Hoewel aanvankelijk een motie (van treurnis?/van afkeuring?/of zelfs van wantrouwen?) in de lucht leek te hangen, stelde de raad zich tevreden met deze reactie. Ruimhartig toegeven als er fouten gemaakt zijn en vervolgens met extra verder aan de slag gaan. Zo hoort het ook. Complimenten voor dit sterke optreden.


Motie inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Voor VVD en VoorBaarn was dit reden om een motie in te dienen, waarin extra aandacht gevraagd wordt voor de gelijkwaardigheid van de positie van mannen/vrouwen en voor LHBTI-discriminatie. Gevraagd werd hier bij de inburgering royaal aandacht aan te schenken. Juist die partijen die normaalgesproken het hardst met regenboogvlaggen lopen te zwaaien reageerden uitgesproken negatief. “Deze motie gaat er in werkelijkheid om dat nieuwkomers ingepeperd moeten krijgen dat zij zich moeten aanpassen aan de Nederlandse gewoonten. Onze fractie laat zich niet voor dat karretje spannen.”, aldus de tegenstanders van de motie. Wat een vreemde reactie. Het lijkt erop dat men niet kon verdragen dat anderen er met hun ‘darling’ vandoor ging.


De CDA fractie wees er op dat artikel 1 van de Grondwet aangeeft dat discriminatie verboden is, op welke grond dan ook. Dat alleen dit deel uit dat artikel lichten wat selectief is. Anderzijds, wat kan je tegen deze motie hebben? De narrige reactie van PvdA, GL, BOP en D66 trok ons over de streep. Wij steunden deze motie, waardoor deze met een nipte meerderheid aangenomen werd.


Ericastraat

De kopers van de 28 nieuw te bouwen woningen aan de Ericastraat kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. Het bestemmingsplan is vastgesteld, er kan gebouwd gaan worden. Hoe lang staat dat lelijke gebouw dat vroegere door Bosch & Keuning gebruikt werd al niet leeg? Over de manoeuvre van de ontwikkelaar om de kopers verplicht een parkeerplaats à € 20 mille te laten kopen was de gehele raad bepaald niet te spreken, maar de noodzakelijke voortgang met de bouw werd gelukkig belangrijker gevonden dan vertragende procedures hiertegen.


Auto’s in de Laanstraat

Al in 2016 heeft de CDA fractie een amendement ingediend, dat met een royale meerderheid is aangenomen, om het autoverkeer uit de Laanstraat te weren. Na 11.00 uur ’s morgens hoort er ook geen bevoorradingsverkeer meer in de Laanstraat te zijn. Hoe anders is de werkelijkheid? De hele dag door rijden in de Laanstraat busjes en vrachtwagens. Van enige hand having is geen sprake. Met andere woorden, het amendement van toen is nooit fatsoenlijk uitgevoerd. Dit leidde tot een noviteit: een motie waarin het college opgeroepen werd een destijds aangenomen amendement, een raadsbesluit dus, uit te voeren. Collega René van Wijk diende deze motie in. Uiteindelijk koos het college eieren voor z’n geld en deed de toezegging voor het einde van dit jaar met een concreet plan te komen.


Hartelijke groet,

Rik van Hardeveld


Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page