top of page

"Geen woorden, maar daden"

Voorzitter, dames en heren,


Ons motto voor deze algemene beschouwingen is: “geen woorden, maar daden”. De Perspectiefnota heeft als ondertitel ‘Focus op uitvoering’, dus ook bij het college leeft kennelijk het besef dat er daden nodig zijn. Dat besef is er ook bij de leider van VoorBaarn, zo blijkt uit een interview afgelopen weekend in de Gooi en Eemlander. “De gemeente verzuipt in geneuzel”, aldus de fractievoorzitter, en zo raast hij een poosje verder, het college, zijn coalitiegenoten, de gemeenteraad en de ambtenaren ervan langs gevend. Inhoudelijk heeft hij wat ons betreft grotendeels gelijk, wij willen immers ook ‘geen woorden, maar daden’. Maar, …… de vraag of dit netjes en slim is daargelaten: de voorman van de grootste coalitiepartij is geen toeschouwer. Als voorman van de coalitie ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken, zit je aan het stuur, en ben je dus mede-veroorzaker hiervan. Hier is slachtofferschap niet gepast, maar leiderschap vereist.


Vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen hadden wij als motto: “de roept-u-maar-democratie”. Letterlijk zeiden wij over het college en de coalitie: “men probeert de eigen visieverschillen, besluiteloosheid en het gebrek aan lef als bestuurlijke vernieuwing en democratie te verkopen”. Onze oproep van vorig jaar herhaal ik graag, omdat deze zo mogelijk nòg actueler is geworden: “geef uzelf een schop onder de kont, durf zelf eens een besluit te nemen, toon lef”.


Bij de grote enquête, die vorig jaar namens deze coalitie onder Baarnaars gehouden is, is gevraagd welke onderwerpen onze inwoners het belangrijkst vinden. Dit was de door de inwoners aangegeven volgorde van belangrijkheid:

1. Wonen

2. Leefomgeving

3. Veiligheid

4. Levendig centrum

5. Natuur

Geen verrassend rijtje. Maar, als je de inwoners naar hun mening vraagt, dóe er dan ook iets mee. Van de CDA-fractie kunt u deze raadcyclus moties verwachten op alle vijf genoemde punten, om zo het college aan te zetten tot concrete actie.


Terwijl de inwoners van Baarn verlangen naar het krijgen van een fatsoenlijke woning, vertelt de portefeuillehouder onlangs dat de aanbesteding voor de Baarnse Zoom, de enige plek waar voor woningbouw volume mogelijk is, nog niet eens is begonnen. Terwijl inwoners van Baarn willen dat hun straat en hun stoep fatsoenlijk begaanbaar worden, zijn projecten met betrekking tot de openbare ruimte een half jaar geleden door het college voor minimaal een jaar stilgelegd. Wèl is het college druk met buurtcheques à vijf euro per huishouden, een inclusie-agenda, een burgerberaad en een inwonerforum. Goede bedoelingen, maar dit is ‘klein bier’ in verhouding tot de grote, belangrijkste thema’s. ‘Spielerei’, waar veel geld en veel ambtelijke capaciteit in wordt gestopt.


Tal van dossiers worden op stapels gelegd en worden met veel vertraging of zelfs helemaal niet uitgevoerd. Dat heeft voor een deel met de ongelukkige prioriteiten van de gemeentepolitiek te maken. Dat heeft ook te maken met vacatures en met de kwetsbare omvang van onze gemeentelijke organisatie. Maar het is ook een gevolg van het feit dat gemeenten vanuit de Rijksoverheid steeds meer complexe taken toebedeeld krijgen en dat verlangd wordt een bijdrage te leveren aan het uitvoeren van regionale opgaven. Het gemeentelijk apparaat piept en kraakt in zijn voegen. Wij pleiten voor het laten uitvoeren van een bestuurskracht-onderzoek, waarbij aanbevelingen gedaan worden voor verschillende varianten van samenwerking met andere gemeenten.


Over de financiën:

De algemene reserve groeit. Dat lijkt goed nieuws, maar dat is het niet. De groei van de reserve is namelijk geen gevolg van scherp financieel beleid, maar van een gebrek aan executiekracht, het vermogen om slagvaardig te handelen.

In de Perspectiefnota lezen we dat het college de noodzaak ziet voor een goed inzicht in de ontwikkelingen vanaf 2026, vanaf dat jaar is de begroting niet structureel sluitend. Maar we lezen niets over hoe het college hiermee om wil gaan. Er wordt gestreefd naar een maximaal tekort in 2026 en 2027 van 5 ton. Er wordt wat gezegd over onbenutte belastingcapaciteit, wat over een business case informatica, maar vervolgens gaan we rustig verder met een opsomming van de kostenstijgingen en krijgen we een overzicht van alle beleid en besluiten die tot groei van bijna 1 miljoen structurele uitgaven in 2027 leidt. Na ons de zondvloed, zo lijkt het.


Nog deze raadcyclus kunt u van ons verschillende moties verwachten, over de verschillende onderwerpen die door de inwoners van Baarn als belangrijkste thema’s aangeduid zijn. Met deze moties roepen wij het college op tot concrete daden. Als de wagen moeilijk in beweging te krijgen is, willen wij wel helpen duwen.


Van het college en de coalitiepartijen verwachten wij dat zij over hun visieverschillen en hun besluiteloosheid heen stappen, dat zij lef en daadkracht tonen. Geen woorden, maar daden.


De CDA-fractie wenst deze gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en Gods zegen toe.Namens de fractie van CDA Baarn,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitterVragen aan het college:

1) Kunt u, voor het einde van dit jaar, een realistisch financieel inzicht presenteren voor de komende jaren, de inwoners open en helder informeren dat er tekorten aankomen en daarbij duidelijke opties aangeven voor niet alleen belastingverhogingen maar ook kostenverlaging en scherpe beleidskeuzes?

2) Gezien de urgentie om taken en formatie goed op elkaar af te stemmen en goed zicht te hebben op de bedrijfsvoering zien wij de methodiek van ‘Zero Based Budgetting’ graag vanaf de begroting 2024 ingevoerd (i.p.v. 2025). Graag de reactie hierop van het college.


Debatpunten:

1) Deelt u onze opvatting dat het belangrijk is dat wij, als gemeenteraad, een helder document van het college ontvangen, dat de financiële positie en uitdagingen Voor de komende jaren onder elkaar zet, hier de trends en ontwikkelingen bij geeft en de financiële impact daarvan goed duidt en extrapoleert en daarnaast de raad ook een aantal concrete handvatten geeft met mogelijkheden om het tij te keren? Niet in 2024 maar nog dit jaar.

2) In de Perspectiefnota wordt aangegeven dat de begroting 2025 (en verder) volgens de methodiek ‘Zero Based Budgetting’ op te bouwen. Dit geeft beter inzicht in de bedrijfsvoering en maakt het mogelijk taken en formatie beter op elkaar te laten aansluiten. Wij zien dit graag voor de begroting 2024 ingevoerd. Hoe denkt de Raad hierover?

3) Wij pleiten voor het laten uitvoeren van een bestuurskracht-onderzoek, waarbij aanbevelingen gedaan worden voor verschillende varianten van samenwerking met andere gemeenten. Van collega-raadsleden vernemen wij graag hoe zij over zo’n onderzoek denken.

Recente blogs
Tags
bottom of page