Waarom wij vóór de Soestdijkplannen zijn

Al voordat wij aan de raadsperiode begonnen was duidelijk: het dossier Landgoed Paleis Soestdijk gaat tot veel discussie leiden, standpunten, welke dan ook, zullen bekritiseerd worden. We hebben het gezien tijdens de inspraakavonden van de gemeenteraad: de ene helft van de insprekers waarschuwt de raadsleden dat de voorliggende plannen niets dan ellende zullen opleveren, de andere helft van de insprekers stelt dat wij deze buitenkans met beide handen moeten aangrijpen.
 

Wij staan op hoofdlijnen achter de plannen voor Soestdijk en zullen, met wat bijsturing door moties en amendementen, instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Daar zijn heel wat leeswerk, uitleg van deskundigen, overleg met voor- en tegenstanders, werkbezoeken en discussies in de fractie aan vooraf gegaan. 

 

Renovatie

 

Het paleis, de overige gebouwen op het landgoed en het landgoed zelf, zijn heel hard aan een flinke  opknapbeurt toe.

Dat gaat veel geld kosten. Mensen die geen vertrouwen hebben in de MBEG en die zeggen dat Soestdijk beter teruggegeven kan worden aan de Rijksoverheid, zijn slecht geïnformeerd en naïef. De Rijksoverheid heeft zich t.o.v. Soestdijk onverantwoordelijk gedragen en heeft het Paleis en het landgoed ronduit verwaarloosd.

 

Zo hebben wij tijdens rondleidingen kunnen zien hoe lange tijd niets aan de waterhuishouding in de paleistuin/het paleisbos is gedaan. Het grondwaterpeil zakt steeds verder, waardoor boomwortels droog komen te liggen. Eeuwenoude bomen verkeren daardoor veelal in erbarmelijke staat. Dit springt minder in het oog dan een verloederend paleis, maar het is wel zorgwekkend. De MBEG beschikt over ervaring en expertise om de juiste deskundigen in te zetten voor alle renovatie-processen. De MBEG heeft zich verplicht deze renovatie voor haar rekening te nemen. Het gaat hierbij niet om een eenmalige investering, maar óók om de instandhouding op de langere termijn. Het betreft niet alleen het paleis, maar het hele ‘ensemble’.

 

Woningbouw

 

Dat op het marechaussee-terrein gebouwd zou worden, als kostendrager voor de restauraties, was van meet af aan duidelijk. Vorig jaar hebben wij een motie in de gemeenteraad aangenomen dat niet buiten de huidige ‘versteende’ contouren van het terrein gebouwd zou mogen worden. Voor ongeveer 1 hectare zal dat nu toch het geval zijn. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat aanvankelijk 6,1 hectare bedoeld was voor woningen plus (afgesloten) tuinen. Het stuk ‘uitgeefbare grond’ is nu teruggebracht tot 2,8 hectare (1,2 hectare voor bebouwing, 1,6 hectare voor paden en lanen). Er komt dus 3,3 hectare meer beschikbaar als vrije natuur dan in de oorspronkelijke plannen. Wij zijn tevreden met dat onderhandelingsresultaat.

 

 

Kritiekloos?


Wij zijn positief over de voorliggende plannen. Dat betekent echter niet dat wij kritiekloos en naïef zijn. In ieder geval de volgende punten zullen wij de komende tijd scherp in de gaten  houden en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen:
  Garantie op continuïteit verbouw en onderhoud
  De doorstroming en oversteekbaarheid van de Amsterdamsestraatweg
  Stimuleren openbaar vervoer
  Niet meer parkeren op het weiland naast de Praamgracht
  Baarn (en Soest) economisch mee laten profiteren
  Samenwerking tussen- of samenvoeging van theaters Baarn, Soest en Soestdijk

 

En nu door

 

Tijdens ‘Debat in de Raad’ heb ik de samenwerking met de MBEG vergeleken met een (mijn) huwelijk. Trouwen onder huwelijkse voorwaarden, waarbij de belangrijkste pijlers zijn: geven en nemen, problemen samen oplossen, samen genieten. Niet naïef, maar zonder vertrouwen kom je er niet. 
 

Eén van de insprekers verwoordde de situatie en de kansen van Paleis Soestdijk als volgt:


Paleis Soestdijk biedt een platform, waar historie en toekomst aan elkaar worden verbonden. Hier kan opnieuw geschiedenis worden geschreven.

 

Namens de fractie,
Rik van Hardeveld

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente blogs
Please reload

Archief
Please reload

Tags
Steun CDA Baarn en doneer

Postbus 200

3740 AE Baarn

Ons mailadres is
info@cdabaarn.nl

VOLG ONS OP

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon