top of page

Wonen

Rik van Hardeveld

Samen wonen in verzorgd Baarn

Het vorstelijke Baarn nu en voor toekomstige inwoners bewoonbaar houden. Dat is de opgave waar we voor staan. Het inwoneraantal zal de komende jaren stijgen. Bouwen in de bossen is voor ons geen optie. Maar hoe maken wij plek in Baarn en kunnen wij de behoefte aan extra starterswoningen rijmen met de vergrijzing en de participatiemaatschappij die wij allen zien ontstaan? CDA Baarn maakt een keuze. Door af en toe een degelijke afweging te maken. En soms door een pand uit de weg te ruimen, ‘de rotte kies trekken’ heet dat inmiddels in Baarns bestuurdersjargon.

Rik van Hardeveld
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Wonen op de Noordschil

Het CDA Baarn wil het huidige inwonertal blijven huisvesten. De prognose tot 2030 is dat Baarn door kleinere gezinssamenstellingen 800 tot 1.000 extra woningen nodig heeft. Op de Noordschil, langs de A1 is een woningbouwlocatie van 20 hectare die ruimte biedt aan ruim 300 tot 350 woningen. Over deze locatie heeft het CDA Baarn nog wel vragen die uitgezocht moeten worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met fijnstof? Wat is de impact op de omliggende omgeving? Hoe zit het met geluidsoverlast van de aanpalende snelweg? Maar in aanleg is dit een mooie locatie voor woningbouw.

 

Wonen in plaats van bedrijven

Daarnaast is het CDA Baarn voor een actieve zoektocht naar zogenaamde ‘inbreidingslocaties’. Dat zijn plekken in de bebouwde kom van Baarn die geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw. Soms is dat een locatie waar nog geen gebouw staat. Soms kan een bestaand (bedrijfs)pand verbouwd tot één of meer woningen. Dat vraagt wel wat van alle partijen, maar CDA Baarn is bereid daar in door te pakken. Zo kan wellicht een aantal bedrijven goed, zo niet beter ondernemen aan de rand van Baarn.

Goed verzorgde en begaanbaar openbare ruimte

‘Vorstelijk Baarn’ is een slogan die verplichtingen schept, zo vinden wij. Dat betekent dat wij veel tijd en aandacht moeten besteden aan het begaanbaar houden van onze openbare ruimte, de wegen, trottoirs, fietspaden en parkeerplekken. Fietspaden moeten vrij van overhangende takken zijn, trottoirs en parkeerplekken vrij van omhoog groeiende wortels. Alleen zo kunnen mensen die slecht ter been zijn, maar ook inwoners met een kinderwagen of fiets zich veilig en vorstelijk verplaatsen over de openbare weg.

Wonen, sport en kunst

Een gemeente kan wat het CDA Baarn betreft het verschil maken als het gaat om sport, spel en kunst. Dat geldt ook voor mensen met een beperkte beurs. De gemeente faciliteert, biedt programma’s aan, legt sportaccommodaties aan en een ontmoetingsplek voor de jeugd. Zo wordt aan de Geerenweg, bij het basketbalveld, een zogeheten Pannaveld aangelegd. Daarnaast blijft de gemeente gezondheidsprogramma’s zoals ‘B.Slim’, ‘Fit in 90 dagen’ en GALM ondersteunen. 

Dubbel gebruik van de IJsbaan

De gemeente moet slim omgaan met de beperkte financiële middelen. Zo kom je automatisch uit op een bredere bestemming voor het ijsbaanterrein. Dubbel gebruik zo je wilt. Door te investeren in een betere ondergrond kan de ijsbaan in Baarn ’s winters gebruikt worden als ijsbaan en de rest van het jaar dienen als een skeeler- en rolschaatsbaan. Of voor handboogschieten, jeu de boules, hondentrainingen, paardensport en kortdurende evenementen, een jeugdhonk voor 12- tot 18 jarigen. Dan zijn er mogelijkheden genoeg.

Veilig spelen rond je woning

Uiteraard wil CDA Baarn goede en veilige speelmogelijkheden in elke buurt. Een speelplek is niet hetzelfde als ‘zo veel mogelijk’ toestellen. Het gaat ook gewoon over ruimte waar je veilig kan spelen. Speelplekken moeten functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud. Het CDA Baarn wil hierbij de buurt betrekken. Voor de oudere jeugd wil het CDA Baarn op verschillende plaatsen jongeren-ontmoetings-plekken (JOP’s) in laten richten, waarbij aandacht is voor het voorkomen van overlast. CDA Baarn wil verkeersovertreders in buurten waar kinderen spelen strenger aanpakken. Dat geldt wat ons betreft ook op en rond sportparken.

Aandacht voor de jeugd

Baarn biedt goed onderwijs voor peuters en kleuters. CDA Baarn is voor het invoeren van de ‘voorschool’, met speciale aandacht voor taal en ontwikkeling. Kinderen tussen twee en vier jaar krijgen recht op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. In de voorschool is aandacht voor taal en ontwikkeling.

Het CDA Baarn stimuleert en faciliteert initiatieven die de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en kwetsbaren bevorderen. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het belangrijk gebruik te maken van kennis van sport(bege-)leiders, onderwijsmedewerkers en geestelijk verzorgers over uiteenlopende gezinsproblematiek. Zij opereren in de haarvaten van de samenleving en kunnen sleutelfiguren zijn in gezinsomstandigheden. Het CDA Baarn vindt dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen via sport, muziek, toneel of andere culturele vorming. De gemeente draagt er (mede-) zorg voor dat toegang tot sport en cultuur financieel mogelijk is en blijft.

Voor CDA Baarn zijn daarbij laag-drempeligheid, maatwerk en samenwerking tussen hulpverleners belangrijke voorwaarden. Het Lokaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin dragen er zorg voor dat de drempel om hulp te zoeken laag is, en dat zorg ‘licht’ is waar dat kan en ‘zwaarder’ is waar nodig. Lokaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin stellen hun jaarplannen op in samenspraak met de Baarnse huisartsen.

Samen wonen

Er is het CDA Baarn veel aan gelegen om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor alle generaties. Zo stimuleren wij ‘gemengd wonen’ om participatie en burenhulp te realiseren. Wij streven daarbij naar, wat wij noemen: participatie wijken. In dit soort wijken moet ruimte zijn en blijven voor de verschillende generaties. Het CDA Baarn wil bij de aanleg of aanpak van een woonwijk het woningaanbod goed afstemmen op de behoefte van de gehele samenleving en niet alleen van alleen jongeren of alleen senioren. Omdat jongeren, senioren, gezinnen met en zonder kinderen dicht bij elkaar wonen kunnen zij eenvoudiger voor elkaar zorgen, mocht dat nodig zijn. Al was het maar met het aan de straat zetten van het huisvuil of het aannemen van een pakketje.

Rotte kiezen trekken

En dan een laatste belangrijk punt. Het straatbeeld in Baarn wordt op een aantal plekken ontsierd door sterk verwaarloosde en verpauperde gebouwen. Wij noemen dat de rotte kiezen. Het CDA Baarn maakt zich hard voor het oormerken van dergelijke panden tijdens de jaarlijkse gemeentelijke schouw, waarna maatregelen voor opknappen (wij zijn zuinig op ons erfgoed) of afbraak genomen kunnen worden.

En die aanpak werkt. Neem bijvoorbeeld de bouwval in de steeg van de Nieuw Baarnstraat of de voormalige brandstofhandel van Koffie. Het ‘trekken van deze rotte kiezen’ leek simpel. Helaas kon dit vaak niet zonder bestuurlijke dwang, juridische tegenstand en een hele lange adem. Zo zijn er meer panden die geoormerkt zijn en op termijn kunnen dienen als locatie voor woningbouw.

Heb je vragen over Wonen in en rond Baarn?

Rik van Hardeveld kent het beleid en de campagne voor wonen als geen ander.

Neem contact op >

CDA Baarn Verkiezingsprogramma 2018-2022
bottom of page