top of page

Theater, Bieb en het gestrekte been van de VVD

n.a.v. Besluit in de Raad van 22 februari 2023

Het zat de VVD, zachtjes uitgedrukt, helemaal niet lekker welke kant de discussie over de toekomstige huisvesting van theater De Speeldoos en de bibliotheek opging. Reden voor de voorman van de VVD-fractie om er in de besluit-raad van februari met zijn inleiding met gestrekt been in te gaan. Vooral onze CDA-fractie kreeg van


hem het ene na het andere verwijt. Van een paar van die boze beweringen maak ik dankbaar gebruik om nog eens toe te lichten hoe wij tot onze standpuntbepaling gekomen zijn.


Waarom het CDA opeens 180 graden gedraaid is, is voor ons een raadsel


In 2019 ging de CDA-fractie akkoord met het raadsvoorstel De Speeldoos, de bibliotheek en (toen nog) de Volksuniversiteit onder te brengen in een nieuw gebouw aan de Rembrandtlaan. Het hiervoor gevraagde krediet: 3,76 miljoen euro. In december 2021 gingen wij akkoord een gevraagd krediet van 9,8 miljoen voor vernieuwbouw van De Speeldoos, om aan de Rembrandtlaan het theater en de Bieb samen te huisvesten. Wij hebben toen gezegd: “9,8 Miljoen is echt onze limiet. Stijgen de kosten verder, dan zullen de uitgaven aangepast moeten worden aan het budget, niet omgekeerd.” Toen in november 2022 duidelijk werd dat de kosten minimaal twaalf tot veertien miljoen euro zouden gaan bedragen hebben wij direct gezegd dat dit ons te gortig werd.


Een motie van een merkwaardige combinatie van partijen


Wij zagen de bui al hangen dat het raadsvoorstel voor Speeldoos en Bieb, dat in februari op de agenda zou komen, het niet zou halen. Voor de één omdat de kosten gewoon te hoog worden, voor de ander omdat de wens de bibliotheek in het centrum te houden belangrijk blijft. Zonder alternatief zou iedereen met lege handen staan. Daarom dienden wij in december jl. een motie in, waarin wij vroegen om een schetsmatig ‘plan B’. Als ingrediënten noemden wij daarbij: laat de bibliotheek in het centrum, knap het theater zodanig op dat het nog tien jaar mee kan, reserveer een bedrag voor opknappen van de bibliotheek en het herhuisvesten van functies die mogelijk naar het pand van de Bieb hadden zullen gaan. Met uitzondering van partijloos raadslid Jonkers steunde niemand dit voorstel. “We wachten het raadsvoorstel af”. Ook het college ontraadde de motie.


Het raadsvoorstel dat vervolgens gepresenteerd werd, door ons ‘een gemakzuchtig raadsvoorstel’ genoemd, bevatte niets anders dan een verhoging van het krediet met enkele miljoenen. Daags na de Debatraad van februari heb ik alle fractievoorzitters uitgenodigd voor een overleg, om met als vertrekpunt de motie van december ’22 te bekijken of wij met een voorstel kunnen komen. Voor Baarn, Groen Links en raadslid Jonkers pakten de handschoen op, alle andere partijen bedankten voor de eer. Dat de VVD dit een merkwaardige combinatie van partijen vindt, is wat mij betreft volstrekt irrelevant. Een goede samenwerking en een vooral een goed voorstel, daar gaat het om.


Een niet doorgerekende oplossing


Met deze partijen kwamen wij tot een motie: ‘ontkoppel theater en bieb, ga direct aan de slag met wegwerken achterstallig onderhoud (geef het daarvoor gereserveerde bedrag vrij), trek 3,5 miljoen uit voor een gezonde exploitatie van de Speeldoos voor tien jaar, zet de in de meerjarenbegroting opgenomen 3,7 miljoen euro in voor het opknappen van de Bieb en het herhuisvesten van maatschappelijke organisaties’. De VVD had gelijk, dit is niet gedetailleerd doorgerekend. Maar had dan ook in december de motie gesteund om het college een plan B te laten schetsen. Het college had dat dan samen met de ambtelijke organisatie kunnen doen.


Wij lopen 2,5 miljoen mis door het niet bouwen van broodnodige woningen aan de Kerkstraat.


Nee hoor. In de eerste plaats: er was nog helemaal geen raadsbesluit over het herhuisvesten van Lokaal O, RTV Baarn en Frontaal Kunst. Wij zien diverse andere mogelijkheden om deze organisaties te huisvesten. Denk aan het Nutsgebouw, denk aan het intrekken van RTV Baarn in de nieuwbouw van het gemeentehuis (waar door het thuiswerken een efficiencyslag gemaakt kan worden).


Wij zullen hoofdelijke stemming aanvragen, om duidelijk te krijgen wie een hart voor cultuur heeft, wie een financieel geweten heeft, wie het beste met duurzaamheid voor heeft.


Hoe het met mijn hart en met mijn geweten zit, daar heb ik geen oordeel van de VVD voor nodig. Daarvoor ga ik liever te rade bij mijn vrouw en bij de spiegel in de badkamer. Nogal aanmatigend trouwens, om mensen met een andere mening problemen met hun hart en hun geweten aan te praten.


Toch consensus:


De motie van CDA, Voor Baarn, Groen Links en Jonkers had een raadsmeerderheid. Wij hadden die motie gewoon in stemming kunnen laten brengen. Tijdens de raadsvergadering hebben wij toch met alle partijen gezocht naar een oplossing waar iedereen zich in zou kunnen vinden, hechtend aan consensus. Resultaat was een nieuwe motie: de Bieb blijft in het centrum, de gemeente gaat onderzoeken of een opknapbeurt van vier miljoen voldoende is om De Speeldoos voor tien jaar exploitabel te houden. Ook wordt uitgezocht wat de kosten zijn voor een gezonde exploitatie voor respectievelijk twintig jaar en veertig jaar. Zoals voorspeld werd het raadsvoorstel (kredietverhoging tot 12 à 14 miljoen) afgewezen. De nieuwe motie werd met algemene stemmen aangenomen.


Tot slot een citaat van Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde. Dit citaat zou eigenlijk ingelijst in de raadzaal moeten hangen. “Democratie is alleen maar zinvol te begrijpen vanuit een erkenning en waardering van verschil.”


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld


Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page