top of page

Algemene beschouwingen 2021 CDA Baarn
Voorzitter, dames en heren.


De Perspectiefnota 2022-2025 opent met de mededeling dat deze beleidsarm en conserverend van aard is en dat er geen intensivering van bestaand beleid verwacht hoeft te worden. Hierbij wordt verwezen naar het feit dat 2022 een jaar van gemeenteraadsverkiezingen is. Laten we voorkomen dat het laatste jaar vóór de verkiezingen een jaar van rustig uit-dieselen wordt, en dat het eerste jaar na de verkiezingen een jaar van rustig op gang komen. Op die manier verprutsen we de helft van de tijd die we hebben, en er is immers nog genoeg te doen.


Aan de slag dus. Veel punten uit het coalitieakkoord zijn inmiddels gerealiseerd. Toch noem ik in deze beschouwing van het CDA Baarn enkele punten waar beslist winst te behalen valt.


Samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen


Bij de algemene beschouwingen sprak ik drie jaar geleden hierover de volgende tekst uit, die inmiddels nòg meer toepassing is dan toen: “In het bestuurlijke krachtenveld wordt steeds duidelijker dat wij, Baarn, met andere gemeenten en in verschillende samenwerkingsverbanden moeten optrekken om resultaten te boeken. Wij nemen als gemeente deel aan diverse verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Deze gaan bijvoorbeeld over onze veiligheid, over zorg, over onderwijs en over afvalverwerking. Onze sturing en kaderstelling bij deze regelingen schieten ernstig tekort, mede door de veelheid en complexiteit van de informatie.” De rol van de gemeenteraad zal moeten veranderen van ‘toeschouwer op afstand’ in controleur en steller van kaders. Wij juichen daarom het werken met actieve raadsrapporteurs van harte toe. Raadsleden die per duo hun tanden zetten in de verbonden partijen, in samenwerking met de betreffende collegeleden en met ondersteuning door de ambtelijke organisatie. Eén van de manieren beter te kunnen bijsturen bij gemeenschappelijke regelingen, is het beter gebruik maken van het budgetrecht door de gemeenteraad. Wij bereiden op dit punt een motie voor.


Digitale dienstverlening


Terecht wordt in de Perspectiefnota aangegeven dat de digitale dienstverlening steeds belangrijker wordt en daarmee ook de digitale infrastructuur. Het is goed dat ook als uitgangspunt wordt aangegeven dat wie geen gebruik kan maken van de digitale kanalen op een andere manier wordt geholpen.


Per januari 2022 treedt de Wet Open Overheid in werking. Deze wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Ook dit is uiteraard een argument voor het meer gebruik maken van digitale mogelijkheden. Hierbij moet opgemerkt worden dat wat ons betreft het ambitieniveau met betrekking tot onze website verder moet gaan dan alleen voldoen aan de toegankelijkheidseisen.


Er wordt veel geëxperimenteerd met- en geïnvesteerd in inwonerparticipatie. Niet zelden leidt dit tot frustratie en teleurstelling. Wij zien graag dat het college de mogelijkheden van de inzet van een digitaal participatieplatform onderzoekt, en hierover vervolgens verslag doet aan de gemeenteraad. Kan het college dit toezeggen?


Jeugdzorg


Bij vrijwel alle gemeentes vliegen de zorgconsumptie en de kosten voor jeugdzorg uit de bocht. Wij zijn daar ongerust over. Nu een extra bijdrage vanuit het Rijk aangekondigd is, is dit geen reden achterover te leunen. Integendeel. Het dak moet gerepareerd worden als de zon schijnt, er moet ingegrepen worden.


In maart van dit jaar publiceerde het Verwey-Jonker Instituut de resultaten van onderzoek in vijf gemeenten waar hun lokale jeugdstelsel getransformeerd wordt volgens de bedoeling van de Jeugdwet, op budgettair beheersbare wijze. Wij vragen de portefeuillehouder en zijn ambtenaren kennis te nemen van dit rapport, ‘Eigenwijs transformeren’ genaamd.


In alle onderzochte gemeenten is een sterke basis in de eerste lijn gevormd, op basis van wederkerigheid en langdurige samenwerking. In dat kader vragen wij aan de portefeuillehouder: ga in overleg met de Baarnse huisartsen over het (meer) inzetten van ‘praktijkondersteuners jeugd’. Tevens hebben wij de vraag aan de porteuillehouder of wij, uiterlijk in het najaar, een analyse van de kostenoverschrijdingen en een plan van aanpak voor kostenbeheersing mogen ontvangen.


Woningbouw


Woningbouw is één van de belangrijkste ambities van de coalitie. Als we zien wat het verschil is tussen de ambitie en wat er gerealiseerd is, dan baart ons dit wat zorgen. Ja, er zijn de nodige vergunningen verleend, voor veel woningen lopen ruimtelijke procedures, maar de klok tikt door. Ik besef dat wij soms drammerig gevonden worden op het onderwerp ‘tempo maken’, maar, zonder wie dan ook ergens de schuld van te willen geven, roepen wij op tot het wegnemen van onnodige vertragingen. We mogen best de hete adem van onze woningzoekenden in onze nek voelen. En daarmee bedoel ik niet de hete adem van welgestelde Amsterdamse yuppen, die Baarn als een mooie groene buitenwijk zien, maar die van onze eigen woningzoekenden, die betaalbaar in hun eigen dorp willen blijven wonen.


Regionale Energie Strategie


Over hete adem in de nek voelen gesproken, wij voelen de druk van de opgaven in het kader van de RES. Maar, laten wij ons niet alleen bekommeren over de RES, maar ook over de LES, de lokale energie strategie. Niet alleen afwachten wat wij vanuit de Rijksoverheid moeten, maar ook goed bekijken wat wij lokaal kunnen bijdragen aan de duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om zon- en windenergie, maar ook om andere vormen van energieopwekking, en zeker ook om energiebesparing.


Op het gebied van klimaatadaptatie, het verminderen van kwetsbaarheid voor klimaatverandering, worden in Baarn goede stappen gezet. Hulde hiervoor.


Ter afsluiting: het is nog negen maanden tot de volgende verkiezingen. Normaliter een periode die zich kenmerkt door niet te grote onderwerpen aan te pakken en waar mogelijk profilering te zoeken. Dat komt de verhoudingen meestal niet ten goede. Ik roep de raad en het college op vooral datgene te doen wat nodig is. Mouwen opstropen en zo veel mogelijk samenwerken. Politiek is een teamsport.


De CDA-fractie wenst deze gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en Gods zegen toe.


Namens de fractie van CDA Baarn,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.


Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page