top of page

Voorkom sloopvertraging door inzet soortmanagementplan beschermde diersoorten

Vandaag heeft onze fractievoorzitter en lijsstrekker Rik van Hardeveld, namens de fractie van CDA Baarn, twee schriftelijke vragen aan het college gesteld inzake het voorkomen van sloopvertraging door inzet soortmanagementplan beschermde diersoorten.

Het onlangs verschenen artikel in de Telegraaf 'Baarn laat muur van huis met vleermuis staan' illustreert de noodzaak om voortijdig iets te doen, en niet pas als de problemen er al zijn. Een soortmanagementplan kan hierin uitkomst bieden.

Vleermuis houdt sloop tegen in Baarn

De fractie van CDA Baarn verzoekt het college de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Heeft het college inmiddels uitvoering gegeven aan het voornemen een soortmanagementplan op te stellen, zoals beschreven in de beantwoording van onze schriftelijke vragen d.d. 7 juni 2017, voor die locaties waar grootschalige woningbouw gepland is?

  2. Is dit nog niet het geval, dan vernemen wij graag de planning.

Toelichting: Op het moment dat de sloop van de Kooij-hoek officieel van start ging werden in de directe omgeving vleermuiskasten geplaatst. Dat heeft ons wat betreft de volgordelijkheid verbaasd. In mei 2017 heeft de fractie van CDA Baarn schriftelijke vragen gesteld over maatregelen ter voorkoming van sloopvertraging ten gevolge van de aanwezigheid van beschermde diersoorten. We hebben immers ook het nare voorbeeld van Schoonoord nog vers in het geheugen liggen. Wij hebben toen onder meer voorgesteld gebruik te maken van ‘soortmanagement-plannen’. Het college heeft toen toegezegd de uitvoering hiervan in 2018 voortvarend ter hand te nemen.

Een soortmanagementplan brengt alle ontwikkelingslocaties in beeld binnen een ruimer begrensd onderzoeksgebied. Op basis van veldonderzoek wordt voor beschermde soorten een plan voor instandhouding gemaakt. Als bijvoorbeeld een huismuslocatie zal verdwijnen, wordt daarop voortijdig geanticipeerd, door elders in het gebied nestkasten te plaatsen. Met een goed soortmanagementplan kan vervolgens een generieke ontheffing van de Flora- en Faunawet worden verkregen, en dus veel tijdwinst worden geboekt.

Op verschillende plaatsen in Baarn wordt komende tijd bestaande bebouwing vervangen door nieuwbouw of wordt ingrijpend verbouwd. Voorbeelden van deze locaties zijn de Montinischool, de Gaspard de Colignyschool, de Boemerang, de woningen aan de Troelstralaan en de Kemphaanstraat en het voormalige Bosch & Keuning gebouw aan de Ericastraat. Bij al deze locaties dreigt het gevaar van sloopvertraging door beschermde diersoorten. Hier kan ons inziens met preventieve maatregelen, vooral in de vorm van een soortmanagementplan, veel onnodige vertraging voorkomen worden.

Recente blogs
Tags
bottom of page